fbpx

Becikowe w Warszawie – jak je uzyskać?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zwana potocznie becikowym, przysługuje każdemu rodzicowi, któremu urodziło się dziecko. Ile wynosi? Jakie dokumenty trzeba przygotować, by uzyskać becikowe w Warszawie?

Becikowe wypłacane jest od 2006 roku. W pierwszych latach przysługiwało wszystkim rodzicom, niezależnie od wysokości dochodu. W 2012 roku wprowadzono nowe warunki, obowiązujące nieprzerwanie do dziś. Należy się z nimi zapoznać jeszcze przed złożeniem wniosku.

Becikowe – komu przysługuje?
Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje rodzicowi nowo narodzonego dziecka, opiekunowi prawnemu (czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) lub opiekunowi faktycznemu (osobie, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła wniosek o adopcję dziecka do sądu). W przypadku ubiegania się o becikowe istotne są również dwa inne warunki. Matka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, musiała pozostawać pod opieką medyczną (przy czym warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych oraz osób, które przysposobiły dziecko). Istotny jest również dochód w rodzinie, który miesięcznie nie może przekroczyć 1922,00 zł netto. Na becikowe mogą liczyć mieszkający w Polsce obywatele polscy oraz – w określonych ustawowo przypadkach – mieszkający w Polsce cudzoziemcy. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, dlatego proporcjonalnie rodzice dwojaczków otrzymają łącznie 2000 zł, trojaczków – 3000 zł etc.

Becikowe w 2020 roku – wymagane dokumenty
Aby uzyskać świadczenie, należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. W zdecydowanej większości wypadków będzie to dokument stwierdzający wysokość dochodu rodziny oraz zaświadczenie – wystawione przez lekarza lub położną – potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Należy również pamiętać o tym, że w niektórych sytuacjach niezbędne będzie dołączenie także innych dokumentów. Należy do nich kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka (gdy ojciec dziecka jest nieznany), kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko), kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, jak również wiele innych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Becikowe w Warszawie – jak złożyć wniosek?
Wniosek – wraz z dołączonymi dokumentami – należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka (w wypadku opiekunów prawnych i faktycznych będzie to 12 miesięcy od dnia przysposobienia dziecka lub objęcia nad nim opieki). Można zrobić to osobiście lub przez internet. W Warszawie miejscem złożenia wniosku oraz odbioru decyzji, jak również jednostką odpowiedzialną, jest Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wniosek można złożyć również za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Należy się do niego zalogować, korzystając z profilu zaufanego (którego założenie jest możliwe nawet bez wychodzenia z domu – przez bankowość internetową) lub podpisu kwalifikowanego. Postępowanie w sprawie świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania. Wydaną decyzję administracyjną można odebrać osobiście (w urzędzie), listownie lub drogą elektroniczną.

Dowiedz się więcej tutaj.
Inne materiały na temat życia rodziców w Warszawie znajdziesz tutaj.

Podobne wpisy

Ostatnio dodane